just do it

fckeditor编辑器上传图片 禁止浏览服务器

FCKeditor是功能强大的网页编辑器,提供js版本和java版本,而且功能特别丰富。
正是因为功能太丰富,所以往往带来安全原因,用这个可以随意上传图片和文件,甚至还能浏览服务器! :twisted:
:evil:
配置fckconfig.js中的一些选项来控制toolbarset中控件的功能,实现功能裁剪:
1):取消超链接中的浏览服务器和上传功能,方法如下:
------------------------------------
FCKConfig.LinkBrowser = true;
FCKConfig.LinkUpload = true;
改为:
FCKConfig.LinkBrowser = false;
FCKConfig.LinkUpload = false;
------------------------------------
2):取消图片链接中的浏览服务器和上传功能,方法如下:
------------------------------------
FCKConfig.ImageUpload = true;
FCKConfig.ImageBrowser = true;
改为:
FCKConfig.ImageUpload = false;
FCKConfig.ImageBrowser = false;
------------------------------------
3):Dlg Button中取消高级功能,方法如下:
FCKConfig.LinkDlgHideAdvanced = false ;
FCKConfig.ImageDlgHideAdvanced = false ;
改为:
FCKConfig.ImageDlgHideAdvanced = true ;
FCKConfig.LinkDlgHideTarget = true ;

点赞