just do it

股票涨跌停温度计

股票涨跌停温度计,方便获知股票涨跌停数据,可显示涨停数、跌停数、涨5%数、跌5%数。
方便获取市场热度。自用小工具,分享出来。
《股票涨跌停温度计》

《股票涨跌停温度计》

下载地址:
本地下载

点赞